Integritypolicy


COOKIES

RANGEMASTER™ WEBSHOP uses cookies to ensure the best experience for our customers. Cookies are used to save the content of the customer’s shopping cart while browsing the shop and to maintain chosen currency and language for the next visit. No personal information or details about the device used are saved in cookies.

A Cookie is a small text file that RANGEMASTER ™ WEBSHOP requests to save on your computer to provide access to various functions. You can set your browser to automatically deny cookies. More information can be found on the Post and Telecom Agency's website.

Continue reading: What is a cookie?

PERSONAL INFORMATION (GDPR)

By shopping or registering an account with us at RANGEMASTER ™ WEBSHOP, you accept our data protection policy and our processing of your personal information. We protect your personal privacy and do not collect more information than necessary to process your order and to communicate with you as a customer.

We do not sell or otherwise distribute your information to third parties without legal basis. You have the right under the General Data Protection Regulation to obtain the information we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you may request that the information be corrected or removed. Please contact our customer service if you have questions about this.

RANGEMASTER ™ WEBSHOP is responsible for processing personal data that you provided to us as a customer. Your personal information is processed by us in order to handle your order as well as in those times when you have requested newsletters or promotional offers - to customize marketing for your individual needs.

Below is a summary of how we store and process your data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

 1. WHAT IS PERSONAL DATA?
  A personal data is all information directly or indirectly attributable to a natural person.

 2. WHAT DATA DO WE STORE?
  In order to handle your order and answer questions related to your order (customer service), we will store your first and last name, address, phone number, email address, IP address and purchase history. Your information is stored as long as we have a legal basis to process your information, for example, to complete the agreement between us or to comply with a legal obligation, such as the accounting laws.

 3. LEGAL BASIS
  In connection with a purchase, your personal information is processed to complete the agreement with you. Marketing, promotions and similar mailings will be made with the consent of you.

 4. WHAT DATA IS SHARED AND FOR WHAT PURPOSE?
  • PAYMENT PARTNER
   Upon completion of purchase, information is shared with our payment provider. What is shared is first name, last name, address, e-mail address and phone number. If you choose to pay with invoice, your personal security number will also be saved with your payment provider. The information is saved in order to complete the purchase and to protect the parties from fraud. The payment providers (payment services) we use are: Klarna, Stripe Swish & Paypal.

  • SHIPPING PARTNERS
   In order to deliver your orders and complete our agreement, we need to share specific information with the specific shipping company that handles your order. What is shared with the shipping company is your first name, last name and address of delivery. E-mail address and / or mobile number may also be shared with the shipping company for notification purpose. The Shipping partners we work with are: DHL, UPS, FedEx & Postnord.

  • NEWSLETTER
   If you have chosen to subscribe to our newsletter, we share your first name, last name and e-mail address with our newsletter provider. This is to keep you updated with information and promotional offers. We use Mailchimp for mailing newsletters.
 5. THE RIGHT TO ACCESS & CORRECTION
  You have the right to receive an extract of any information about you from us. Extracts are delivered electronically in a readable format. You are entitled to ask us to update incorrect information or to supplement information that is inadequate.

 6. THE RIGHT TO BE FORGOTTEN
  You can at any time request that the information relating to you be deleted. There are few exceptions to the right to delete, such as if it is to be retained in order for us to fulfill a legal obligation (for example, according to the Accounting Act).

 7. RESPONSIBLE FOR DATA PROTECTION
  RANGEMASTER ™ WEBSHOP is responsible for the storage and processing of personal data in the online store and ensures that the rules are followed.

 8. HOW DO WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA?
  We use industry standards such as SSL / TLS and one-way hash algorithms to securely store, process and communicate sensitive information such as personal information and passwords. We use a Swedish platform, Quickbutik, operated by Quickbutik AB, based in Helsingborg.

SECURITY

HEADBIT™ works hard to ensure and maintain RANGEMASTER™ WEBSHOP a safe trading place for our customers. All attempts of identity thefts and credit card thefts, access to other customers’ accounts or any criminal activity of any sort is taken very seriously and immediately reported to the police. We save IP addresses for the purpose of potential criminal investigations.Swedish:

COOKIES

RANGEMASTER ™ WEBSHOP använder cookies för att säkerställa den bästa upplevelsen för våra kunder. Cookies används för att spara innehållet i kundens kundvagn medan du surfar på butiken och för att behålla vald valuta och språk för nästa besök. Ingen personlig information eller detaljer om den använda enheten sparas i cookies.

En cookie är en liten textfil som RANGEMASTER ™ WEBSHOP begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Du kan ställa in din webbläsare för att automatiskt avvisa cookies. Mer information finns på Post- och telestyrelsens hemsida.

Fortsätt läsa: Vad är en cookie?


PERSONLIG INFORMATION (GDPR)

Genom att handla eller registrera ett konto hos oss, RANGEMASTER ™ WEBSHOP, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av din personliga information. Vi skyddar din personliga integritet och samlar inte in mer information än vad som behövs för att bearbeta din beställning och att kommunicera med dig som kund.

Vi säljer inte eller på annat sätt distribuerar din information till tredje part utan rättslig grund. Du har rätt enligt den allmänna databeskrivningsförordningen för att få den information vi har registrerat om dig. Om det är felaktigt, ofullständigt eller irrelevant kan du begära att informationen korrigeras eller tas bort. Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om detta.

RANGEMASTER ™ WEBSHOP ansvarar för att behandla personuppgifter som du gav oss som kund. Din personliga information behandlas av oss för att hantera din beställning såväl som i de tidpunkter då du har begärt nyhetsbrev eller kampanjer - för att anpassa marknadsföring för dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

 1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT
  En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

 2. VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI?
  För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. 
3. Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

 3. VILKA UPPGIFTER DELAS OCH MED VILKET SYFTE?
  • BETALLEVERANTÖR
   Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.  De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Stripe Swish & Paypal.

  • FRAKTBOLAG
   För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL, UPS, FedEx & Postnord.

  • NYHETSBREV
   Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Vi använder Mailchimp för utskick av nyhetsbrev.

 4. RÄTTEN TILL TILLGÅNG & RÄTTELSE
  Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

 5. RÄTTEN ATT BLI GLÖMD
  Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

 6. ANSVARIG FÖR DATASKYDD
  RANGEMASTER™ WEBSHOP är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

 7. SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
  Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. 
Vi använder en svensk plattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.


SÄKERHET

Vi på HEADBIT jobbar hårt med att bibehålla RANGEMASTER™ WEBSHOP som en säker handelsplats för dig som kund. Alla försök till identitets- och/eller kreditkorts-stölder, stöld av bankinformation, access till annan kunds konto eller liknande kriminell aktivitet tas allvarligt och anmäls omedelbart till Polisen. Vi sparar IP-adresser för att använda detta i uppföljning av eventuell brottsutredning.