Luxorparts Air duster Tryckluft på burk

  • Högt tryck

Komprimerad  gas (tryckluft på burk) som gör det enkelt att rengöra trånga utrymmen.  Avlägsnar damm från svåråtkomliga delar i elektronisk och optisk  utrustning som t.ex. datorer, TV-apparater, urverk, projektorer,  kameraoptik och nätaggregat. Innehåller inte ozonskadande CFC, HCFC  eller HFC (freoner). Brandfarlig: innehåller bl.a. butan, propan och  isobutan. Säkerhetsinformation: Rökning inte tillåten i samband med  användning. Spraya aldrig mot öppen låga eller andra antändningskällor.  Sörj för god ventilation vid användning. Undvik inandning av ångorna.  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte punkteras, brännas eller utsättas  för temperaturer över 50 °C (gäller även tömd behållare). Storlek på  behållare: 400 ml


99 SEK